1397/03/22 11:50

دوره بازرسی جوش به شیوه اوتراسونیک UT بخش دوم

انواع صوت ها از نظر اولتراسونیک

  1. امواج طولی
  2. امواج عرضی
  3. امواج سطحی
  4. امواج صفحه ای

امواج طولی چیست؟

هرگاه راستای انتشار موج با راستای حرکت ذره موازی باشد را امواج طولی گویند

خواص امواج طولی

این امواج قادر هستند در محیط جامد ، مایع و گاز انتشار پیدا کنند

این امواج نسبت به سایر امواج دیگر بالاترین سرعت انتشار را دارند

عمق نفوذ این امواج در داخل مواد خیلی خیلی بیشتر از امواج دیگر است

نکته: پروپی به نام نرمال یا زاویه 0 امواج طولی ساطع می کند و پروپی به نام 90 درجه که همان پروپ سطحی می باشد امواج سطحی تولید می کند

امواج عرضی چیست؟

هرگاه راستای حرکت ذره عمود بر راستای انتشار موج باشد ، به آن امواج عرضی می گویند

سرعت انتشار امواج عرضی تقریبا نصف سرعت امواج طولی می باشد

سرعت موج طولی در داخل فولاد 5930 m/s می باشد درصورتی که سرعت موج عرضی در داخل فولاد 3240 m/s می باشد

سرعت موج طولی در داخل آلومینیوم 6100 m/s می باشد درصورتی که سرعت موج عرضی در داخل فولاد 3100 m/s می باشد

خصوصیات امواج عرضی

امواج عرضی دارای حساسیت بیشتری هستند

امواج عرضی مسافت کمتری را طی می کنند

امواج عرضی در جامدات انتشار پیدا می کنند

امواج عرضی برای بازرسی جوش استفاده می شوند مگر برای موارد خاص

امواج سطحی چیست؟

حرکت ذرات به شکل بیضوی و راستای انتشار به سمت جلو می باشد مانند یک طناب که به صورت دایره ای بچرخانیم

این امواج فقط در لایه های سطحی قطعه مورد استفاده قرار می گیرند

عمق نفوذ امواج سطحی در درون قطعه به اندازه یک طول موج می باشد

سرعت انتشار امواج سطحی تقریبا 85% سرعت امواج عرضی می باشد

نحوه کاربرد امواج سطحی

اگر سطوح بازرسی در امواج سطحی خشن باشند باعث می شوند که امواج سطحی برگردد یا ضعیف شود و قابل بازرسی نیست ، البته برای پیدا کردن خوردگی می توان استفاده کرد

اگر روی سطح قطعه در هنگام بازرسی به روش امواج سطحی ، رنگ روغن و لایه اکسیدی باشد باعث می شود این امواج برگردد

در هنگام بازرسی با امواج سطحی ، برای مشخص شدن اینکه امواج در کجای قطعه قرار دارد می توان با خیس کردن انگشت دست در مسیر امواج ، می توان تشخیص داد مکان موج کجاست (روش تف)

امواج سطحی در نقاطی که سطح تغییر زاویه 90 درجه داشته باشد ، بر می گردد

در بازرسی با امواج سطحی در نقاطی که تغییر سطح تحت زاویه R باشد یعنی پخ داشته باشد امواج تمام سطح را طی می کند

نکته: حواسمان باشد که محل پروپ را هم بازرسی کنیم

توجه: ترک در شفت ها عمودی است

منفرد

کلیه حقوق متعلق به این سایت می باشد